Sağlığınızı bozan ne varsa yazabilirsiniz...
GÖRÜŞLER için İletişim formunu doldurunuz.

18 Ocak 2021 Pazartesi
11:02
HAVA
DURUMU

 

  
Sağlığın yapısı değişti; 663 sayılı KHK
Kamu Hastane Birlikleri kuruluyor, yabancı uzman getirilmesine ve bazı dallarda yeni personel alımına olanak sağlanıyor.
3.11.2011

Sağlık yönetim sistemini tümden değiştirecek yapılanmalar içeren kanun hükmünde kararname yayımlandı. İki yıldır tartışılan kamu hastane birlikleri kurulması başta olmak üzere yeni birimler oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki sağlık çalışanları da yeni kurulacak hizmet ve yönetim birimlerinde görevlendirilmiş olacaklar.
Yeni düzenlemeler getiren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (663 sayılı), 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
663 sayılı KHK, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 473 bin 596 sağlık çalışanını kapsıyor. Bu KHK ile Sağlık Bakanlığının temel yapısı beş ana öge ile şekilleniyor:
* Sağlık Bakanlığı
* Kamu Hastaneleri Kurumu
* Halk Sağlığı Kurumu
* Hudut sahiller Genel Müdürlüğü
* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Bakanlık bünyesindeki diğer bütün hizmet birimleri toplam 473 bin 596 çalışanı kapsayan bu beş temel kuruluşun merkez ve taşra teşkilatı içinde yer alıyor.
Sağlık Bakanlığının üst yönetiminde müsteşar ve müsteşar yardımcılarıyla bunların sorumluluğunda çalışacak olan Sağlık Politikaları Kurulu yer alıyor. Kurul, en az 4 yıllık yüksek okul mezunu ve 8 yıllık iş deneyimi bulunanlar arasından Bakan tarafından seçilen 11 üye ve müsteşar ile müsteşar yardımcılarından oluşuyor.

HİZMET BİRİMLERİ

Bakanlığın hizmet birimlerini 7. Madde şöyle belirliyor:
MADDE 7- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü.
ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
d) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü.
e) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü.
f) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
g) Hukuk Müşavirliği.
ğ) Denetim Hizmetleri Başkanlığı.
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
i) Özel Kalem Müdürlüğü.

ŞURA VE TIPTA UZMANLIK KURULU

KHK ile 15 üyeli Yüksek Sağlık Şurası oluşturuluyor. Şuranın 13 üyesini sağlık alanında hizmetleri ve eserleriyle öne çıkmış kişiler arasından Sağlık Bakanı seçiyor.
663 sayılı KHK ile Tıpta Uzmanlık Kurulu şöyle oluşuyor:
“Tıpta Uzmanlık Kurulu;
a) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile I. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri,
b) Biri diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakanın seçeceği beş,
c) Dört tıp fakültesinden ve bir diş hekimliği fakültesinden Yükseköğretim Kurulunun seçeceği birer,
ç) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin seçeceği bir,
d) Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği bir,
e) Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği bir,
üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirlenir.”

KHK ile Sağlık alanındaki mesleklerin eğitimlerini ve ilkelerini belirleyip düzenleyecek olan bir Sağlık Meslekleri Kurulu da oluşturuluyor.
KHK sağlık mesleklerinin uygulanmasından zarar gördüğünü iddia edenlerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Uzlaşmayı sağlama amaçlı bu düzenlemeler “Uzlaştırma Prosedürü” başlığı altında yer alıyor.

SAĞLIK HİZMET KURUMLARI

Sağlık Bakanlığının kadro olarak en geniş bölümünü oluşturan ve sağlık hizmetlerinin en yaygın verileceği alanları koordine eden iki kuruluş Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu adıyla hizmet verecek.
Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşunu da yapacak olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şöyle tanımlanıyor:
“Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.
b) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak.
c) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak.
ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.
d) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.
e) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.
f) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.
g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.”

YABANCI UZMAN İSTİHDAMI

Bu kapsamda getirilen düzenlemelerle Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş kişilerin istihdamına da olanak sağlanıyor.
663 sayılı KHK ile oluşacak yapısal değişikliklere bağlı olarak bazı dallarda Genel İdari Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri alanlarında personel alımlarına da zemin hazırlanıyor.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KHK’de Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşunu düzenleyen 30. Madde şöyle:

“MADDE 30- (1) Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir. Hizmetin büyüklüğü gözönünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir ve bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz. Birden fazla Birlik kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir.
(2) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.
(3) Genel sekreterlik birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulur.
(4) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir.
(5) Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla genel sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulur.”

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye erişim için tıklayınız.

Bu haber 9328 kere okundu.
    
Bu Habere Oy Ver :
Toplam 4 ziyaretçiden 3 puan
Diğer Haberler
 • Yakın temaslılarda karantina süresi değişti - 9.12.2020 09:51:52
 • Korona virüs saç da döküyor - 9.12.2020 09:36:01
 • Yaşlanma karşıtı dermokozmetikler cilt kalitesini iyileştiriyor - 7.12.2020 15:38:41
 • Çocuklarda ateş ve halsizliğe dikkat - 7.12.2020 11:44:11
 • Covid salgını kadın iş gücünü azalttı - 7.12.2020 11:19:34
 • Göz sağlığı da online konuşulacak - 7.12.2020 10:44:31
 • Karaciğer zehirlenmesinin % 65’i takviye gıdadan - 7.12.2020 10:16:05
 • Covid 19, kalp krizinden hastaneye başvuruyu azalttı - 29.9.2020 10:46:57
 • Çocuklara pandemiyi nasıl anlatmalıyız? - 26.4.2020 23:18:27
 • Koronavirüs 5 milyon kurumu etkileyecek - 20.3.2020 16:44:39
 • Ana Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Anket | Künye | RSS | Reklam

  Copyright © 2009 Sağlıkta Gündem